• Meghívó – “Trianon 100″

  Meghívó A Perkátai Általános Művelődési Központ által, a Trianoni Békediktátum aláírásának 100 éves évfordulójára megrendezett szabadtéri megemlékezésre és a “Trianon 100″ című kiállítás megnyitójára. Helyszín: a Győry Kastély előparkja, 2020. június 4....

 • Közlemény – Nemzeti Összetartozás Napja

  Közlemény – Nemzeti Összetartozás Napja A Perkátai Általános Művelődési Központ és a 42. Állomás! Kulturális Egyesület szervezésében 2020. június 4-én 16 óra 30 perckor, a Győry-kastély kertjében emlékeznek meg a trianon békeszerződés aláírásának 100. évfordulójára. A...

 • Iskola tájékoztatója

  Tisztelt Szülők! dr. Maruzsa Zoltán oktatásért felelős államtitkár 2020. május 20-án tett bejelentése a következőket tartalmazza, amelyek az iskolánkra, diákjainkra és szüleikre vonatkoznak: „A tantermen kívüli, digitális munkarend sikerességének köszönhetően tanév végéig,...

 • Bankautomata

  Bankautomata A tavalyi választási kampányban is kiemelt téma volt egy ATM telepítése Perkátán, igaz önkormányzatunk már az Alba Takarékszövetkezet bedőlése óta próbált, elsősorban az önkormányzati számlavezető pénzintézet által automatát igényelni Perkátára, de a havi 150.000...

 • Oktatási-köznevelési intézmények nyitásáról tájékoztató

  A kormányzati közleményeket követően a perkátai oktatási-köznevelési intézményekben is megkezdődött a felkészülés a nyitásra. Az általános iskolában Szilasy László igazgató Úr tájékoztatott, hogy a pedagógusokkal megkezdték a szülők megkeresését, és jövő hétre ígért...

2018. január 4. Szerző: perkata.hu Nincs hozzászólás

 

Együttműködési megállapodás

Amely létrejött egyrészről a Fejér Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat (8000 Székesfehérvár Petőfi u. 5. sz. postacím: 8000 Székesfehérvár Szent István tér 9. sz.) képviseli: Németh István elnök, (továbbiakban:területi nemzetiségi önkormányzat) másrészt a

……………………………………….Nemzetiségi Önkormányzat (…………………….. székhely ) képviseli: …………………….elnök (továbbiakban: települési nemzetiségi önkormányzat)  együttműködő felek között  az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

Együttműködő felek a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben (továbbiakban: Nektv.) meghatározott feladataik ellátása érdekében indokoltnak tartják partneri viszonyuk legfontosabb elemeit, együttműködési szándékukat együttműködési megállapodásban rögzíteni.

 

A megállapodás célja

1. Együttműködő felek az együttműködési megállapodással azt kívánják elérni, hogy a területi nemzetiségi önkormányzat és a települési nemzetiségi önkormányzat egymás tevékenységének támogató segítése mellett és a rendelkezésükre álló erőforrások minél hatékonyabb és színvonalasabb hasznosítása útján elősegítsék a megyében, ezen belül a ………………………….(település neve) élő roma nemzetiség történeti értékeinek, sajátos kultúrájának megőrzését, hagyományaik, anyanyelvük ápolását és fejlesztését, egyéni és közösségi jogainak védelmét, oktatás, nevelés, foglalkoztatás és a társadalmi felzárkóztatás területén vállalt és végzett feladataik sikeres végrehajtását.

 

Az együttműködési megállapodás tartalma

2. Az együttműködő felek az együttműködési megállapodás alapján vállalják, hogy a rendelkezésükre álló kapacitások igénybevételével és függvényében

-       kölcsönösen és folyamatosan tájékoztatják egymást a szervezeteikben végzett munkájukról,

-       elősegítik a roma nemzetiség, mint célcsoport Nektv.-ben foglalt jogai érvényesítését szolgáló pályázati lehetőségek felkutatását, esetlegesen azok közös benyújtását,

-       kezdeményezik közös programok megvalósítását

-       meghívás alapján kölcsönösen részt vesznek egymás rendezvényein 

 

Az együttműködési megállapodás időtartama

 1. Az együttműködő felek az együttműködési megállapodást 201…    …………………   ….től 2019. október 30-ig tartó határozott időre kötik.
 2. Az együttműködési megállapodást bármelyik együttműködő fél írásban, a hónap utolsó napjára felmondhatja.
 3. Az együttműködő felek képviselőtestületei évente egyszer megvizsgálják az együttműködési megállapodásban foglaltak teljesülését.
 4. Az együttműködési megállapodásban foglaltakkal kapcsolatos jogvitákat az együttműködő felek közösen, jóhiszeműen eljárva kötelesek rendezni.

Jelen megállapodásban foglaltakat az együttműködő felek képviselői, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Székesfehérvár, 201……………….                                    …………………………………..

……………………………………..                                        …………………………………..

                    Németh István                                                                 ……….

      Fejér Megyei Cigány Területi                                                   ………..

        Nemzetiség Önkormányzat                                 Nemzetiségi Önkormányzat

                           elnöke                                                                         elnöke

Záradék:

Az együttműködési megállapodást a Fejér Megyei Cigány Területi Nemzetiségi

Önkormányzat Közgyűlése  …..…………………..határozatával, a

 

…………………………………………..Nemzetiségi Önkormányzat ………………… határozatával elfogadta.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. 5 (4)-(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítását terjesztem a Képviselő-testület elé.

A költségvetés bevételi oldalának növekedését a központi költségvetésből kapott működési támogatások eredményezik, amelyek a közfoglalkoztatási programok meghosszabbításának köszönhetóek.

A kiadásokat a közfoglalkoztatottak munkabére és járulékai, valamint a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzéseket kiadásai növeli.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítását— annak megvitatása után- elfogadni szíveskedjenek.

Perkáta, 2017. december 8.

Fórizs Antal s.k. elnök

Határozati javaslat

…/2017. (12.15.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete „az államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. SS (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, „a nemzetiségek jogairól” szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 78.      (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a)  bevételi fóösszegét 18 957 167 Ft-ban

b)  kiadási fóösszegét 18 957 167 Ft-ban állapítja meg.

A Képviselő-testület a bevételi előirányzat-csoport szerinti bontást az alábbiak szerint határozza meg:

a)   működési bevételek 18 957 167 Ft

b)  felhalmozási bevételek 0 Ft

Pénzforgalmi bevételek mindösszesen: 18 957 167 Ft

c)   Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 18 957 167 Ft Pénzforgalom nélküli bevételek 0 Ft

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (a+b+c): 18 957 167 Ft

A Képviselő-testület a kiadási előirányzat-csoport szerinti bontást az alábbiak szerint határozza meg:

a)   működési kiadások 10 076 259 Ft

b)  felhalmozási kiadások 0 Ft

Pénzforgalmi kiadások mindösszesen: 18 957 167 Ft

Az önkormányzat 2017. évi összevont bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti összetételét az l . melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

A nemzetiségi önkormányzat tervezett létszámkeretét a 3. melléklet tartalmazza.

A nemzetiségi önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 4. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2017. évi tervezett bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2017. évi tervezett kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat módosítása.

Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról az elnök a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

Felelős: Fórizs Antal elnök

Határidő: 2017. december 15.

A tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

1. melléklet

                                        Bevételek                                                (Ft-ban)
Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről
Eredeti ei. Módosított ei.
B15 Működési költségvetési támogatás

391 000

1 130 088

B16 Működési célú pe. elk. Alaptól

8 359 950

16 504 770

Működési bevétel összesen:

8 750 950

17 634 858

B81 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

1 322 309

1 322 309

Bevételek összesen: 10 073 259

18 957 167

Kiadások

(Ft-ban)
Eredeti ei. Módosított ei.
KI Törvény szerinti illetmények, munkabérek

8 056 795

11 058 196

112 Szociális hozzájárulási adó

1 625 314

4 996 574

1431 Irodaszer

70 000

70 000

1433 Szolgáltatások

100 000

100 000

1134 Kiküldetés, relám és propaganda kiad.

75 000

575 000

1435 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások

80 000

1 557 359

14352 Fizetendő általános forgalmi adó

66 150

600 038

Dologi és egyéb kiadások

391 150

2 902 397

Összesen: 10 073 259

18 957 167

          2. mellékletösszevont költségvetési mérlege

 

Ft

Bevétel

Összeg                         Kiadás                                 Összeg
Működési bevétel 17 634 858 Működési kiadás 18 957 167
Önkormányzat működési bevételei

1 130 088

Személyi juttatás 11 058 196
Központi költségvetésből kapott t.

1 130 088

Munkaadót terhelő járulék

4 996 574

Támogatásértékú működési bevétel 16 504 770 Dologi kiadás

2 902 397

Szoc.pol.juttatások
Támog.ért.kiad.
Pénzeszk. átad. ÁHT-n kívülre
Hitelek
Pénzforgalom nélküli bevételek

1 322 309

Finanszírozási célú működési bevétel

0

Finanszírozási célú műk. kiadás
Működési bevétel összesen 18 957 167 Működési kiadás összesen 18 957 167
Felhalmozási bevétel

0

Felhalmozási kiadás
Felhalmozási bevétel összesen

0

Felhalmozási kiadás összesen
Összes bevétel 18 957 167 Összes kiadás 18 957 167

tervezett bevételei

5. melléklet Ft

Megnevezés

Tervezett előir. 2017.
1. Intézményi működési bevételek összesen
Intézményi műk. kapcs. egyéb bev.
Intézmények egyéb sajátos bevételei
Felh. célú tám. kölcsön visszatér.
Kamatbevételek
ÁFA bevételek
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele
Helyi adók összesen
Átengedett központi adók
Talajterhelési díj/egyéb közhatalmi bevételek
Egyéb sajátos folyó bevételek
3. Önkormányzat állami hozzájárulása

1 130 088

Önk. Mük. ált.tám.

1 130 088

4. Támogatásértékű bevételek 16 504 770
Tám.ért.bev. Tb alaptól
Tám.ért.bev. elk. alaptól 16 504 770
Tám.ért.bev.önkormányzatoktól
Tám.ért.bev. TKT-tól

0

A. Költségvetési pénzforgalmi bevételek öss 17 634 858
Pénzforgalom nélküli bevételek

1 322 309

Előző évi pénzmaradvány

1 322 309

B Pénzforgalom nélküli bevételek összesen
I. Költségvetési bevételek összesen 18 957 167
Működési célú hitelfelvétel
Feljlesztési célú hitelfelvétel
II. Finanszírozás bevételei összesen 18 957 167

tervezett kiadásai

6. melléklet Ft

Megnevezés

Tervezett előir. 2017.
1. Intézményi működési kiadások összesen 18 957 167
Személyi juttatások 11 058 196
Munkaadókat terhelő járulékok

4 996 574

Dologi és egyéb folyó kiadások

2 902 397

Támogatásértékú kiadások
Költségvetési szervnek folyósított támogatás
Végleges pénzeszk. átadás áht-n kívülre
Ellátottak pénbeni juttatásai
2. Felhalmozási kiadások
Önkorm.beruházások
A. Pénzforgalmi költségvetési kiadások 18 957 167
3. Céltartalékok
Céltartalék (óvadéki célú kötv.)
B. Pénzforgalom nélküli költs.vet. kiadások
I. Költségvetési kiadások összesen: 18 957 167
Hitelek, kölcsönök kiadásai

Rövid lej. hitel visszafiz.

II. Finanszírozási kiadások összesen
Kiadások összesen 18 957 167

Határozati javaslat

…/2017. (XII. 15.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2014. (X. 27.) számú határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata 1. mellékletét az alábbiak szerint módosítja.

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőinek névsora:

Fórizs Antal                          elnök

Patai Sándor                         elnökhelyettes

Fórizs Antalné                      képviselő

Határozati javaslat

…/2017. (XII. 15.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2014. (X. 27.) számú határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata 2. mellékletét az alábbiak szerint módosítja.

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának névsora:

Fórizs Antalné                      elnök

Patai Sándor                         tag

Patainé Jánoczki Vivien      külső tag

Határozati javaslat 

…/2017. (XII. 15.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi belső ellenőrzési feladatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá.

Ellenőrzés témája: „A pénz- és előlegkezelés, valamint jogkörök alkalmazásának vizsgálata”

Ellenőrzött időszak: 2017. 01. 01-2017. 12. 31.

Ellenőrzött szervezet: Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal.

Ellenőrzés típusa: pénzügyi, mintavételes ellenőrzés. Ellenőrzés célja: szabályszerűség, megbízhatóság vizsgálata. Ellenőrzés tervezett ideje: 2018. június hónap.

Ellenőrzés tervezett napszáma: 2 ellenőrzési nap.

 

Felelős: Fórizs Antal elnök

Határidő: 2017. december 15.

Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. évi ülésterve

Előterjesztő: Fórizs Antal elnök Perkáta, 2017. december 8.

2018. január 25. (csütörtök)

 1. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos döntéshozatal
 2. Perkáta Nagyközség Önkormányzata és a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatával kapcsolatos döntéshozatal

2018. február 8. (csütörtök)

 1. A Perkátai Roma Nemzetiségi    Önkormányzat            2018.   évi       költségvetésének megtárgyalása
 2. A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása

2018. április 26. (csütörtök)

 1. Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2017. évben végzett munkájáról Előterjesztő: Fórizs Antalné bizottsági elnök
 2. Beszámoló a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

2018. szeptember 20. (csütörtök)

1. Tájékoztató a 2018. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről

2018. november 22. (csütörtök)

 1. 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása
 2. 2018. évre vonatkozó ülésterv elfogadása
 3. Nemzetiségi önkormányzati képviselők beszámolója a tájékoztatási kötelezettségük teljesítéséről a választópolgárok részére a képviselői tevékenységükről

Közmeghallgatás

Az üléstervet a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete …/2017.

(XII. 15.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozatával hagyta jóvá.

kategóriák: Eseménynaptár

Szólj hozzá!

A hozzászóláshoz bejelentkezés szükséges.

Perkáta

Perkátai Polgármesteri Hivatal

2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

Tel/fax: 06 (25) 507 570; 06 (25) 507 571

E-mail: hivatal@perkata.hu
  A honlapon található cikkek, képek, dokumentumok Perkáta Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezik. Bármiféle másodközlés kizárólag írásos engedéllyel lehetséges.