• Magyar Kultúra Napja – 2021.

  Magyar Kultúra Napja – 2021. Fogadják sok szeretettel videónkat, melyben a Magyar Kultúra Napjára emlékezünk! Zene: Tavaszi szél, Hazám, hazám https://www.youtube.com/watch?v=VhFpAisi17E&feature=youtu.be

 • Legyél Te is rendőr!

  PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2021-BEN INDULÓ 10324002 SZÁMÚ KÖZBIZTONSÁGI RENDŐRJÁRŐR ÉS 10324003 SZÁMÚ HATÁRRENDÉSZ ÉS ÚTLEVÉLKEZELŐ RENDŐRJÁRŐR SZAKKÉPESÍTÉS MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ SZAKKÉPZÉSRE Az általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv (továbbiakban: Rendőrség)...

 • Házi segítségnyújtás

  Házi segítségnyújtás Perkátai Szociális Központ lehetőséget biztosít várólista nélküli házi segítségnyújtás igénybevételére. A gondozási feladatokat 2 fő, szakképzett gondozónő látja el. Segítségükkel az idős vagy beteg rászorulók gondozását és ápolását otthonukban,...

 • TÁJÉKOZTATÁS A KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÖVETŐEN A FENYŐFÁK ÖSSZEGYŰJTÉSÉRŐL

  TÁJÉKOZTATÁS A KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÖVETŐEN A FENYŐFÁK ÖSSZEGYŰJTÉSÉRŐL  Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Vertikál Nonprofit Zrt. január hónapban két alkalommal gyűjti össze a fenyőfákat, amelyeket családi házas övezetekben a hulladékgyűjtő edény mellé kell elhelyezni. A...

 • Pályázati kiírás

  Elérhetőség az alábbi linken: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=uh3g3ts3h4

2020. december 3. Szerző: kastely Hozzászólások kikapcsolva

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

8/2020. (X. 15.) önkormányzati rendelete

A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

 1. §

(1)   A rendelet hatálya Perkáta Nagyközség közigazgatási területén állandó bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyre terjed ki.

Ez alapján a rendelet kiterjed

a)      magyar állampolgárra,

b)      állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltra,

c)      letelepedési engedéllyel rendelkező személyre,

d)      a magyar hatóság által menekültként elismert személyre,

e)      hontalanokra.

 1. §

(1)   A szociális ellátásra való jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre (a továbbiakban: szociális igazgatási eljárás) „az általános közigazgatási rendtartásról” szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit, illetve „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

 1. §

(1)   A szociális ellátásra való jogosultság elbírálása során a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból származó, illetve őstermelői tevékenységből származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző három hónap jövedelmét, nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.

(2)   A jövedelmi viszonyok igazolására szolgáló iratok:

a)      rendszeres pénzellátással rendelkező személyek esetében a pénzellátás folyósításának igazolószelvénye, illetőleg megállapító határozata,

b)      jövedelemmel rendelkező személyek esetében:

ba) foglalkoztatottaknál a munkáltató által kiállított hivatalos kereseti igazolás vagy utolsó havi bérjegyzék,

bb) egyéni vállalkozók, gazdasági társaság tagjai esetében a tárgyévet megelőző év személyi jövedelemadójának mértékéről szóló adóhatósági igazolás,

c)      alkalmi munkát végző esetében a tevékenységet végző által adott nyilatkozat.

 1. §

(1)   Természetben nyújtott szociális tűzifa támogatásra az a tűzifával fűtő perkátai lakos jogosult, akinek családjában az egy főre eső jövedelme nem haladja meg:

a)      nem egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét,

b)      egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át.

(2)   A szociális ellátás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalban az e célra rendszeresített igénylőlapon lehet benyújtani. A kérelem e rendelet 1. mellékletét képezi. A kérelmező köteles a kérelemben feltüntetett igazolásokat, mellékleteket a kérelméhez csatolni.

(3)   Szociális tűzifa hozzájárulást lakásonként egy személy részére legfeljebb egy alkalommal lehet megállapítani, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. A kérelem beérkezésének végső határideje: 2021. január 31. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő.

(4)   Kérelmezőnként 1 erdei m3 természetben nyújtott tűzifa támogatás állapítható meg.

(5)   A benyújtott kérelmek elbírálásáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

(6)   A szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki az alábbi körülmények közül valamely feltételnek megfelel:

a)      aktív korúak ellátásában részesül,

b)      időskorúak járadékában részesül,

c)      települési támogatásban részesül – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására –,

d)      a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermekét nevelő család.

(7)   A természetben nyújtott tűzifa támogatás megállapítására a rendelkezésre álló famennyiség e célú felhasználásáig van lehetőség.

(8)   A tűzifa házhozszállításáról Perkáta Nagyközség Önkormányzata gondoskodik.

(9)   A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

(10) Aki a szociális célú tűzifa támogatást értékesíti vagy az igénylésében szereplő ingatlantól eltérő helyen használja fel, az a következő két évben szociális célú tűzifa támogatásban nem részesülhet.

 1. §

(1)   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)   Hatályát veszti:

 1. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének „a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről” szóló 4/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete.

Oláh István                                                                       Dr. Lakos László

alpolgármester                                                                               jegyző

Záradék:

A rendeletet a Perkátai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetem.

 

Perkáta, 2020. október 15.

 

Dr. Lakos László

jegyző

 

kategóriák: Ajánló

Perkáta

Perkátai Polgármesteri Hivatal

2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

Tel/fax: 06 (25) 507 570; 06 (25) 507 571

E-mail: hivatal@perkata.hu
  A honlapon található cikkek, képek, dokumentumok Perkáta Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezik. Bármiféle másodközlés kizárólag írásos engedéllyel lehetséges.