• Babafarsangoltunk…

  Perkátán a Baba-klubba is eljött a farsang idejének hangulata. Babák és mamák is nagyon ötletes jelmezekkel készültek, igazi karneváli hangulat költözött a szociális központ klub-helyiségébe. Lufikkal, színes szalagokkal díszítettük a termet, baba-buli zene szólt, és a gyerekek...

 • Tájékoztató

  Tisztelt perkátaiak! A TOP Plusz-1.2.3-21-FE1-2022-00028 azonosítószámú „Belterületi közutak fejlesztése” megnevezésű nyertes pályázatunk, mely a Dózsa György út, a Peking utca egy szakasza ill. a Széchenyi István utca felújítására került elnyerésre, előre láthatólag következő...

 • Komposztálható zöldhulladék gyűjtésére alkalmas zsákok

  Tisztelt Lakosság! Megérkeztek a 2024-es évre a komposztálható hulladék gyűjtésére alkalmas biológiailag lebomló zsákok, melyek a Perkátai Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben átvehetőek. Amit még tudni érdemes: - Szerződésenként és gyűjtési alkalmanként 1 db biológiailag...

 • Tájékoztató március havi fogászati ügyeletről

  Tisztelt Lakosság! Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a 2024. márciusi fogászati ügyeleti rendről. Perkáta Nagyközség Önkormányzata  

 • Búcsúzunk Hornyik Józsefné Margit nénitől

  Hornyik Józsefné Margit néni 1941. október 30-án született Perkátán. Általános iskolai tanulmányait is településünkön, Perkátán végezte el. Későbbiekben az itteni bölcsődében kezdett el dolgozni, majd Józsi bácsival kötött házasságukat követően 1962-ben Ercsibe költöztek....

2023. október 4. Szerző: kastely Hozzászólások kikapcsolva

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 182./2023 (IX.06)
határozatával döntött arról hogy a korábbi évekhez hasonlóan,
csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz a 2024. évben, mely felsőoktatási hallgatók,
illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
nyújt segítséget.
A pályázatokat 2023. november 03. napjáig lehet benyújtani Perkáta
Nagyközség Polgármesteri Hivatalánál.
A részletes pályázati kiírás alább olvasható.

Oláh István
Polgármester

Pályázati kiírás Bursa Hungarica 2024.

TÁJÉKOZTATÓ A 2023/24. ÉVI BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATRÓL
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. szeptember
6-án tartott ülésén határozott a 2024. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról. A pályázat
kiírását követően a felsőoktatásban tanulmányokat folytató, szociálisan
hátrányos helyzetű, perkátai állandó lakóhellyel rendelkező hallgatók az
alábbi, „A” és „B” típusú pályázatra jelentkezhetnek a 2023/2024. évi
tanév második és a 2024/2025. évi tanév első félévére:

“A” típusú pályázat: azok az önkormányzat területén lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony
keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy
felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2023. szeptemberében felsőoktatási
tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az
ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2024 őszén már nem áll fenn, úgy a
2024/2025. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a
hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás
időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a
2023/2024. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív
hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

“B” típusú pályázat: azok az önkormányzat területén lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, a 2023/2024. tanévben utolsó
éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel
nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert,
érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2024/2025. tanévtől
kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend)
alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben
kívánnak részt venni.
A “B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek
ösztöndíjban, akik a 2024. évi általános felvételi eljárásban először
nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a
2024/2025. tanévben ténylegesen megkezdik.
A “B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat
évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet
18. § (2) bekezdése alapján kizárólag
a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők
részesülhetnek.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek
hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy
vendéghallgatói képzésben vesz részt.

Az ösztöndíj időtartama:
“A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév
(a 2023/2024. tanév második féléve és a 2024/2025. tanév első féléve).
“B” típusú pályázat: 3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi
félév (a 2024/2025. tanév, a 2025/2026. és a 2026/2027. tanév).

A pályázat kötelező mellékletei:
“A” típusú pályázat:
a.      A felsőoktatási intézmény által kibocsátott eredeti hallgatói
jogviszony-igazolás a 2023/2024. tanév első félévéről.
b.      Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre
jutó havi nettó jövedelméről.
c.      A szociális rászorultság igazolására szolgáló további okiratokat és
mellékleteket, melyet a települési önkormányzat határoz meg.
“B” típusú pályázat:
a.      Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre
jutó havi nettó jövedelméről.
b.      A pályázó büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata, hogy a
pályázati űrlap benyújtásakor felsőoktatási intézménybe még nem nyert
felvételt.
c.      A szociális rászorultság igazolására szolgáló további okiratokat és
mellékleteket, melyet a települési önkormányzat határoz meg.
Ezek az alábbiak: A pályázó által írt nyilatkozatot, amelyben kitér:
•       a lakcíme szerinti ingatlanban életvitelszerűen, közös háztartásban
együtt lakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkezők
számára, külön feltüntetve az eltartottak számát (beleértve a pályázót
is)
•       a lakóhelyeként szolgáló lakás átlagos havi fenntartási, közüzemi
költségeire (víz, villany, gáz, fűtés, telefon, tv, internet),
•       a háztartást esetleg terhelő hitel havi törlesztő részletének
mértékére,
•       amennyiben a hallgató tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös
háztartásban él, ennek költségeire,
•       az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségekre,
•       háztartás kiadásait terhelő egyéb rendszeres kiadásokra (pl.:
egészségi állapot miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadás,
biztosítási díj, a pályázóval egy háztartásban lévő nappali tagozaton
tanuló hozzátartozók által a pályázat benyújtását megelőző hónapjában
használt közlekedési bérlet, stb.).
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a
pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel
együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak
minősül.
A támogatás pályázókénti havi összegét az elbíráló települési
önkormányzat állapítja meg.

(Jövedelem: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 4.§ (1) bekezdés a) pontja és 10.§ (2) bekezdése
szerint, azzal, hogy
1.) a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve
őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó
- jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,
2.) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból
származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül
megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell
figyelembe venni, azzal, hogy a 2.) pont szerinti számításnál azon
hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a
jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében
kell beszámítani.)

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer)
egyszeri pályázói regisztráció szükséges, amelynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a
rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév
és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben
jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új
jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a
pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói
részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A
személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a
pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál
kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban
meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati
kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai
hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat
köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok
a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje:
2023. november 3.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan
kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési
önkormányzat polgármesteri hivatalánál lehet benyújtani.
A beérkezett pályázatok elbírálási határideje: 2023. december 5.
A pályázatokkal kapcsolatos döntések kihirdetésének határideje: 2023.
december 6.

Bővebb információ: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

 

Bursa_Hungarica

kategóriák: Ajánló

Perkáta

Perkátai Polgármesteri Hivatal

2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

Tel/fax: 06 (25) 507 570; 06 (25) 507 571

E-mail: hivatal@perkata.hu
  A honlapon található cikkek, képek, dokumentumok Perkáta Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezik. Bármiféle másodközlés kizárólag írásos engedéllyel lehetséges.